Вибрана бібліографія

rivvmksk_0.jpg

Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика. – К.: Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины, 1999. – 294 с. Научная монография. Издание 2: К.: Слово, 2004. - 416 с. Заказ: 04071, г.Киев, ул. Олеговская, 36, оф.310; тел. 463-64-06; тел./факс 462-48-63; E-mail: vd_slovo@ukr.net Монографія відображує новий погляд на історію, архітектуру та живопис Софії Київської. В основі книги лежить низка наукових відкриттів, здійснених автором у результаті комплексного дослідження історичної проблематики архітектури та монументального живопису собору. Вперше в науці головна увага приділена відображенню давньоруської дійсності в сюжетах мозаїк і фресок Софійського собору. Автор висуває і всебічно аргументує гіпотезу, що собор виник на зламі правлінь Володимира Святославича і Ярослава Мудрого, датуючи пам”ятку 1011-1018 рр. Доводиться, що св. Софія є меморіалом хрещення Русі, у якому героями розписів виступають замовники собору Володимир та його дружина Анна. У релігійних сюжетах вони прославляються через символічні прообрази, світські фрески розповідають про ключові події їх правління. Нові відкриття у Софії Київській розкривають її значення як унікального джерела з історії та культури Русі і Візантії.

ppss.jpg

Нікітенко Н. Під покровом Святої Софії: Некрополь Софійського собору в Києві. – К.: Інтерграфік, 2000. – 96 с. Наукове видання. Робота висвітлює досі маловивчену сторінку минулого Софії Київської – етапи формування храмового некрополя від ХІ до кінця ХХ ст. Софійський некрополь характеризується як визначний історико-культурний феномен національного значення. Його заснування припадає на часи розквіту Київської Русі й пов”язане з діяльністю Ярослава Мудрого. Автор вперше доходить висновку, що Ярослав створив тут власну усипальню на самому початку свого київського княжіння (1019-1054). Задумана як святилище з гробницею засновника династії Ярославичів, усипальня лише наприкінці ХІ ст. доповнюється похованнями Всеволодовичів. Відсутність достовірних даних щодо найдавніших митрополичих поховань свідчить про те, що у Софії не ховали церковних ієрархів домонгольської доби. Поховання митрополитів Кирила ІІ (кінець ХІІІ ст.) і Макарія (кінець XV ст.) мають характер виключення із загального правила. Наприкінці XVI ст. в Софії виникає меморіальний некрополь, у якому шанувалися київські святині. Нове впорядкування некрополя пов”язане з діяльністю Петра Могили, який перетворив собор на храм-релікварій. З другої половини XVII ст. Софія стала місцем поховання вищого духовенства. Митрополит Рафаїл Заборовський (1731-1747) створив тут склеп, у якому один за іншим спочили 6 митрополитів. Останні поховання ієрархів здійснені поза стінами собору у XX ст. Особлива увага приділяється персоналіям історичних діячів, похованих на терені собору.

sssvk.jpg

Нікітенко Н.М. Собор Святої Софії в Києві. – К.: Техніка, 2000. – 230 с. Науково-популярне видання. Книжка знайомить читача з собором св. Софії в Києві як з видатною національною святинею України. Пропонується нова концепція бачення собору, побудована на багаторічних комплексних дослідженнях автора. Цікаво і нетрадиційно, у дохідливій манері розповідається про історію св. Софії, її архітектуру, мозаїки та фрески, гробницю Ярослава Мудрого, усипальню князів і духовенства в соборі. Вперше для широкого читача розшифровується символіка художнього образу собору, розкривається зміст сюжетів живопису, пояснюється їх зв”язок з історією Русі-України. Історична доля пам”ятки простежується від часів появи собору до кінця ХХ ст. Послідовно викладається історія досліджень та реставрації св. Софії.

 

sssivm.jpg

Нікітенко Н.М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві. – К.: Академперіодика, 2003. – 330 с. Наукова монографія. Монографія є першим в історіографії дослідженням історико-культурних взаємин Русі-України і Візантії, відображених у архітектурі й стінописі Софії Київської. На підставі запропонованих автором нових методологічних підходів до вивчення пам”ятки отримано унікальні дані про ключові події доби християнізації Русі, послідовно простежено роль собору в історичних процесах на теренах України в ХІ – на початку XVIII ст. Вперше особливу увагу приділено історичній долі Софії за доби Петра Могили та Івана Мазепи. З”ясовано стрижньові ідеї етноконфесійного самовизначення Київської держави у східнохристиянській Ойкумені, проаналізовано роль духовної спадщини Візантії у державотворенні Русі-України, формуванні домінантних концептів національного менталітету і національної культури.

vzdk.jpg

Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва: Анна Порфірородна. Ціна київського трону. – К.: Дельта, 2007. – 264 с. Науково-популярне видання. Книжка, що базується на широкому колі середньовічних джерел, є оригінальним історико-документальним диптихом, який складається з роману і політичного детективу. Написана у яскравій, захоплюючій формі, книжка відображає події середини X - початку XI ст. Автор уводить читача у блискучу і таємничу добу історії Візантії і Київської Русі. Перед читачем постає сповнений інтриг і драматичних колізій світ придворного життя візантійських царів та київських князів. Уперше героїнею історичної оповіді виступає візантійська царівна Анна – дружина князя Володимира Святославича, яка разом з ним хрестила Русь. Другу частину диптиха присвячено загадковим подіям княжої усобиці 1015-1019 рр., що спалахнула після смерті Володимира. Автор подає власну версію вбивства його синів Бориса і Гліба, яка докорінно відрізняється від офіційної. Наукова достовірність і популярна форма викладення надають книжці пізнавального значення.

sssvkr.jpg

Никитенко Н. Собор Святой Софии в Киеве: История, архитектура, живопись, некрополь. – М.: Северный паломник, 2008. – 272 с.: илл. Первое опубликованное в России новейшее комплексное издание, посвященное Софии Киевской. Подробно рассказывается об основных этапах истории собора и главных событиях, с ним связанных. Анализируются архитектура, монументальная и станковая живопись храма, их идейное и символическое содержание. Прослеживается связь сюжетов монументальной живописи с княжеским заказом. Особое внимание уделяется проблеме датировки храма. Изложена авторская концепция истории возникновения собора, основанная на новом истолковании документальных и изобразительных источников. Автор, давая возможность читателю вникнуть в сущность научных споров, отказывается от традиционной датировки храма 1030 – 1040-ми гг. и сдвигает ее к 1011 – 1018 гг. Предлагаемая датировка подтверждается результатами новейших исследований надписей-граффити на стенах Софии. Приводится подробная библиография. Познавательную ценность книги умножает большое число публикуемых в ней иллюстраций.

ssk.jpg

Никитенко Н.Н. Святая София Киевская. – К.: Горобец, 2008. – 384 с.: илл. Наиболее полное, всеобъемлющее издание, посвященное Софии Киевской. Широко и последовательно, на новейшем научном уровне излагается тысячелетняя история собора, рассказывается о людях, разделивших с ним свою судьбу. Дается яркое представление о богатейшем софийском реликварии, его драматичной истории. В живописной, доступной манере, тем не менее, с академической основательностью рассказывается о классической и в то же время своеобразной, глубоко символичной архитектуре собора. Его великолепные мозаики и фрески предстают не только выдающимися памятниками искусства, но и уникальными историческими источниками. Раскрывается исторический и духовный смысл сюжетов, впервые устанавливается взаимосвязь с ними многочисленных древних надписей-граффити на фресках. В контексте исторических реалий впервые детально характеризуется барокко Софии Киевской. Особый акцент поставлен на исследованных автором ее главном иконостасе и входных вратах XVIII в., недавняя реставрация которых получила широкий резонанс в обществе. Читатель узнает о формировании софийского некрополя, о захороненных в нем князьях и митрополитах, о загадках гробницы Ярослава Мудрого. Книга снабжена подробной библиографией. Богато иллюстрированное, информативно насыщенное издание адресовано всем, кто интересуется отечественной историей.

ssp.jpg

Никитенко Н. Софийский собор: путеводитель. – К.: Горобец, 2009. – 96 с.: илл. Это 3-е издание путеводителя по Софийскому собору, подготовленное автором. Переработанный и существенно дополненный путеводитель по-новому представляет легендарную Софию Киевскую. Она показана как важнейший исток духовности, свидетель и участник героической и драматической истории Руси-Украины. Раскрывается таинственный символический код Софии, излагается ее многовековая «очеловеченная» история. Ярко и доступно рассказывается о великолепной архитектуре собора, его непревзойденных мозаиках и фресках, шедеврах барокко, некрополе. В свете последних исследовательских и реставрационных работ характеризуются монастырские постройки XVIII в., которые создают вместе с Софией уникальный архитектурный ансамбль. Приводится информация о работе Софийского музея и о филиалах заповедника – музеях «Золотые ворота», «Кирилловская церковь», «Андреевская церковь», «Судакская крепость». Путеводитель богато иллюстрирован, содержит план собора, схемы расположения мозаик и фресок, а также схему расположения ансамбля Софийского монастыря и его памятников.